Poniżej prześlij dokument potwierdzający prawo do korzystania z transportu Door to Door. Możesz go pobrać klikając następujący link: <a href="https://transport.iwanowice.pl/wp-content/uploads/2021/07/Zalacznik-nr-1-Oswiadczenie-o-spelnieniu-kryteriow-korzystania-z-uslugi-transportowej-door-to-door-zmiany.pdf">Oświadczenie</a>
Wgraj dokument
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, że:
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą Iwanowice Włościańskie, ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice, (nr tel.: 12 388 40 03 wew. 33, adres e - mail: gops@iwanowice.pl).

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwanowicach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 12 388 40 03 wew. 17 lub adresem e-mail: iodo.gops@iwanowice.pl.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, informacje o niepełnosprawności) będą przetwarzane w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zorganizowania transportu na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 pkt. a dotyczący osób z orzeczeniem o niepełnosprawności).

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW
DANYCH
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych oraz danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz na podstawie zawartych umów związanych z realizacją celów przetwarzania.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, a po tym czasie przez okres niezbędny do wypełnienia przez administratora obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r., poz. 553 z późn.zm.) oraz przepisach wykonawczych.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 860 70 86 DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością zapewnienia transportu do punktów szczepień